gây bão tố trong Tiếng Anh là gì?

gây bão tố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây bão tố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây bão tố

    * ngđtừ

    tempest