gây loạn trong Tiếng Anh là gì?

gây loạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây loạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây loạn

    to rebel, incite rebellious

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây loạn

    to incite a rebellion