gây dựng trong Tiếng Anh là gì?

gây dựng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây dựng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gây dựng

  to found; to establish

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gây dựng

  * verb

  to found, to establish

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gây dựng

  to found, establish, set up