gây oán trong Tiếng Anh là gì?

gây oán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây oán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây oán

    xem gây thù chuốc oán

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây oán

    to create enemies