gây cho trong Tiếng Anh là gì?

gây cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây cho

    to make; to give; to bring

    bộ phim đã gây cho khán giả nhiều cảm giác mạnh the film gave the audience plenty of thrills