gây nên trong Tiếng Anh là gì?

gây nên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây nên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây nên

    to bring about...; to cause; to be responsible for...; to result in...; to lead to...