gây thèm trong Tiếng Anh là gì?

gây thèm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây thèm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây thèm

    * ttừ

    tempting