gây vết trong Tiếng Anh là gì?

gây vết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây vết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây vết

    * ngđtừ

    stain