gây thành trong Tiếng Anh là gì?

gây thành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây thành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây thành

    to form into...

    gây thành thói quen to form into a habit