gây di căn trong Tiếng Anh là gì?

gây di căn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây di căn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây di căn

    * nđtừ

    metastasize