gây hại trong Tiếng Anh là gì?

gây hại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây hại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây hại

    * ttừ

    pestiferous