gây hấn trong Tiếng Anh là gì?

gây hấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây hấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây hấn

    to provoke

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gây hấn

    provoke war, provoke hostilities

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây hấn

    to provoke hostility, start trouble