gây ngủ trong Tiếng Anh là gì?

gây ngủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây ngủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gây ngủ

  * dtừ

  hypnogenesis, narcotism, narcotization

  * ngđtừ

  narcotize

  * ttừ

  hypnogenetic, soporific, narcotic, somniferous