gây cấn trong Tiếng Anh là gì?

gây cấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây cấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây cấn

    (pha...) cliff-hanger (trong phim...)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây cấn

    exciting