gây nôn trong Tiếng Anh là gì?

gây nôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây nôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây nôn

    * ttừ

    emetic