gây án trong Tiếng Anh là gì?

gây án trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây án sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây án

    to commit a crime

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây án

    to commit a crime