gây gổ trong Tiếng Anh là gì?

gây gổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây gổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây gổ

    be quarrelsome, be fond of picking a quarrel

    tính hay gây gổ to be fond of picking a quarrel by nature

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gây gổ

    Be quarrelsome, be fond of picking a quarrel

    Tính hay gây gổ: To be fond of picking a quarrel by nature