gây giống trong Tiếng Anh là gì?

gây giống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây giống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây giống

    breed (plants or animals); produce seeds, breeds; raise breeds

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây giống

    to breed (plants or animals)