gây loét trong Tiếng Anh là gì?

gây loét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây loét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây loét

    * ttừ

    ulcerative