gây tranh chấp trong Tiếng Anh là gì?

gây tranh chấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây tranh chấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây tranh chấp

    * dtừ

    bone