gây thêm đổ máu trong Tiếng Anh là gì?

gây thêm đổ máu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây thêm đổ máu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây thêm đổ máu

    to bring about, create, cause more bloodshed