gây sự với ai trong Tiếng Anh là gì?

gây sự với ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây sự với ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây sự với ai

    * thngữ

    to fasten quarrel upon sb