gây ra nguy hiểm trong Tiếng Anh là gì?

gây ra nguy hiểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây ra nguy hiểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây ra nguy hiểm

    * dtừ

    riskiness