gây hút thu trong Tiếng Anh là gì?

gây hút thu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây hút thu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây hút thu

    * ttừ

    sorbefacient