gây cuộc nổi dậy trong Tiếng Anh là gì?

gây cuộc nổi dậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây cuộc nổi dậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây cuộc nổi dậy

    * ngđtừ

    insurrectionise