gây cuộc binh đao trong Tiếng Anh là gì?

gây cuộc binh đao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây cuộc binh đao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây cuộc binh đao

    * thngữ

    to let slip the gogs of war