gây chia rẽ trong Tiếng Anh là gì?

gây chia rẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây chia rẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây chia rẽ

    to cause disunity, discord, division, separation