gây bạo động trong Tiếng Anh là gì?

gây bạo động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây bạo động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây bạo động

    * dtừ

    incendiarism

    * ttừ

    incendiary