đường trong Tiếng Anh là gì?

đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường

  road; street; route; way

  hỏi/tìm đường về nhà to ask/find one's way home

  bọn tớ đang trên đường đi dự tiệc we're on the way to a party

  line

  vạch một đường to draw a line

  đường liên tục/chấm chấm/gạch gạch solid/dotted/dashed line

  (y học) duct; tract; sugar

  thêm đường vào cà phê to add sugar to coffee

  trộn đường với bột to mix the sugar and/with the flour

  t'ang; tang (618-907)(chinese dynasty founded by li yuan)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường

  * noun

  road; street; way; route

  hỏi đường: to ask for the way sugar

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường

  (1) route, road, street, path, avenue, lane; (2) sugar