đường đò trong Tiếng Anh là gì?

đường đò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường đò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường đò

    brown sugar