đường xá trong Tiếng Anh là gì?

đường xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường xá

    highway, road