đường cái trong Tiếng Anh là gì?

đường cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cái

    main road; high road; main street; high street

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đường cái

    Highway

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường cái

    highway, main road