đường bao trong Tiếng Anh là gì?

đường bao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường bao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường bao

    (toán học) vinculum

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường bao

    vinculum