đường mờ trong Tiếng Anh là gì?

đường mờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường mờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường mờ

    (vật lý học) dark line