đường cát trong Tiếng Anh là gì?

đường cát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cát

    refined sugar

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường cát

    granulated sugar, refined sugar