đường dẫn trong Tiếng Anh là gì?

đường dẫn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường dẫn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường dẫn

    (tin học) path

    đường dẫn là đường để tìm, cất giữ và truy lục các tập tin trên đĩa a path is the route used to find, store and retrieve disk files

    đường dẫn thư mục directory path

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường dẫn

    path