đường cầu trong Tiếng Anh là gì?

đường cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cầu

    road bridge; corridor