đường cắt trong Tiếng Anh là gì?

đường cắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cắt

    * dtừ

    slash, secant