đường lò trong Tiếng Anh là gì?

đường lò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường lò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường lò

    gallery (mining)