đường cực trong Tiếng Anh là gì?

đường cực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cực

    * dtừ

    polar