đường cáp trong Tiếng Anh là gì?

đường cáp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cáp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cáp

    rope-way