đường hầm trong Tiếng Anh là gì?

đường hầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường hầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường hầm

    underground trench; tunnel

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường hầm

    tunnel, underground passage