đường vĩ trong Tiếng Anh là gì?

đường vĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường vĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường vĩ

    * dtừ

    latitude

    * ttừ

    latitudinal