đường đi trong Tiếng Anh là gì?

đường đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường đi

  road; way

  nó nói suốt trên đường đi he talked the entire/whole way

  path; orbit; trajectory

  giạt chướng ngại vật trên đường đi to brush aside the obstacles in one's path

  đường đi của sao chổi the path of a comet

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường đi

  Road, way

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường đi

  road, way