đường dài trong Tiếng Anh là gì?

đường dài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường dài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường dài

    long distance

    gọi điện thoại đường dài to telephone long-distance

    tài xế xe tải đường dài long-distance lorry driver

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường dài

    long distance, stretch