đường chỉ trong Tiếng Anh là gì?

đường chỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường chỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường chỉ

    seam; stitch

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường chỉ

    seam, stitch