đường về trong Tiếng Anh là gì?

đường về trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường về sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường về

  way back

  trên đường về, chúng tôi có dừng lại ăn cơm on our way back, we stopped for dinner

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường về

  * noun

  way home

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường về

  way home