đường đờ trong Tiếng Anh là gì?

đường đờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường đờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường đờ

    * dtừ

    path of life