đường rẽ trong Tiếng Anh là gì?

đường rẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường rẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường rẽ

    loop, detour