đường cao trong Tiếng Anh là gì?

đường cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cao

    * dtừ

    altitude